12 Cô chầu

1,0

12 Cô cao 20-25cm, tượng gỗ mít sơn son thếp vàng

12 Cô chầu

1,0