7 Pho Dược sư

7 Pho Dược Sư, mỗi pho cao 1m27, gỗ mít, sơn son thếp vàng.