Cậu Gảy Đàn

cậu gảy đàn cao 67cm gỗ mít sơn son thếp vàng