Cậu thổi sáo

Cậu thổi sáo cao 67cm, gỗ mít sơn son thếp vàng