Chúa Sơn Trang

Chúa sơn trang cao 69cm, gỗ mít, sơn son thếp vàng