Đôi cậu bản đền

Đôi cậu bản đền cao 67cm, tượng gỗ mít sơn son thếp vàng.