Đôi cô chầu

Đôi cô chầu gỗ mít cao 67cm tượng sơn son thếp vàng