Flip book element

Tam thế phật

Tam thế phật, hiện thân của đức Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu ai muốn hiểu rõ được về hết thảy các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, thì nên quán xét tánh thật của các pháp trên thế gian này tất cả đều là do tâm tạo thành.”

Đọc tiếp

3 vị tam thanh

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.

Đọc tiếp

3 vị tam thanh

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.

Đọc tiếp

Phật Thích Ca

Phật Thích Ca gỗ mít, sơn son thếp vàng

Đọc tiếp

Phật Thích Ca

Phật Thích Ca gỗ mít, sơn son thếp vàng

Danh mục: Từ khóa: ,
Đọc tiếp

Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật thích ca gỗ mít sơn giả cổ

Đọc tiếp

A Di Đà (Để mộc)

Tượng A Di Đà gỗ mít mộc

Danh mục: Từ khóa: ,
Đọc tiếp

A Di Đà Phật

A Di Đà gỗ mít, sơn son thếp vàng

Danh mục: Từ khóa: , ,
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.