Chúa Sơn Trang

Chúa Sơn Trang cao 69cm, tượng gỗ mít, sơn son thếp vàng