Chúa Sơn Trang

Chúa Sơn Trang cao 81, gỗ mít, sơn son thếp vàng