Đôi cậu

Đôi cô gỗ mít, sơn son thếp vàng, tượng cao 67cm