Phật Thích Ca Giả Cổ

Phật  Thích Ca gỗ mít, sơn giả cổ