Thích Ca Nhập Niết Bàn

Thích Ca Nhập Niết Bàn tượng dài 2m17, rộng 87, gỗ mít sơn son thếp vàng