Thích ca – Văn Thù – Phổ Hiền

Tượng Thích Ca – Văn Thù – Phổ Hiền. Gỗ mít sơn son thếp vàng.